Home | 
Contact formulier | 
Nieuws
U bevindt zich hier: Home > Vereniging > Statuten WSV Giesbeek
CMS & Webdesign by Footsteps
Hoofdmenu
Vereniging
Over ons
Diverse Formulieren
Contactgegevens
Statuten WSV Giesbeek
Tarieven / Prijzen
Ligplaats/Winterstalling
Contactformulier
Agenda
Nieuwsbrieven
Haven
Evenementen
Zeilwedstrijden
Eredivisie zeilen
Zeilcursussen
Wintercursussen
Motorboten
Rond-en Platbodemcompagnie
Aangepast zeilen
Foto's en Film
Forum
Ruumsingers
Eetcafe Ruumzicht
Meer weten?

Statuten WSV Giesbeek

NAAM
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Giesbeek". Zij is opgericht op 5 november 1969 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

ZETEL
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel in Giesbeek  in de gemeente Zevenaar.

DOEL
Artikel 3.

1.  De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en bevordering van de watersport.
2.  Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a.  Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen.
b.  Het organiseren van wedstrijden en tochten.
c.  Het aanbrengen en het instandhouden van de nodige accommodatie.
d.  Het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven.
e.  Andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
f.   Het organiseren van saamhorigheid bevorderende activiteiten

LEDEN
Artikel 4.
1.  Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de vereniging dient men:                  
a.  meerderjarig te zijn overeenkomstig de Nederlandse wet.
b.  de Nederlandse nationaliteit te bezitten of als ingezetene te zijn ingeschreven in de basisadministratie  van één der 
     Nederlandse gemeenten.
2.  Het bestuur houdt een register bij waarin, tenminste, de namen en adressen van alle leden en
     begunstigers, zoals omschreven in artikel 5 van deze statuten, zijn opgenomen.

ERELEDEN, BUITENGEWONE LEDEN, JEUGDLEDEN, GEZINSLEDEN EN DONATEURS
Artikel 5
1.  Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering
     zijn benoemd, wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat
     de vereniging nastreeft, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
2.  Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten: personen, die niet voldoen aan de in artikel 4, lid 1 genoemde
     voorwaarden.
3.  Jeugdleden kunnen zijn; Zij die de 18 jarige leeftijd nog niet bereikt hebben en anderszins, overeenkomstig de Nederlandse
     wet, niet als meerderjarig worden aangemerkt, maar overigens voldoen aan de in artikel 4, lid 1  genoemde voorwaarden.
4.  Donateurs zijn; Zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene
     vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
5.  Ereleden, buitengewone leden, jeugdleden, gezinsleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan
     welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
6.  Gezinsleden zijn: Echtgenote of echtgenoot of door de wet hieraan gelijk gestelde van een van de leden van de vereniging.
     Gezinsleden moeten voldoen aan het gestelde in artikel 4. lid 1.

TOELATING
Artikel 6.
1.  Het bestuur beslist omtrent de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging van leden, buitengewone leden, jeugdleden,
     gezinsleden en donateurs.
2.  Bij het niet toelaten tot lid, buitengewoon lid, jeugd of gezinslid kan de algemene vergadering, kennis nemende van het
     verweerschrift van betrokkene, alsnog tot toelating besluiten.
     Het bestuur dient er zorg voor te dragen dat bedoeld verweerschrift behandeld wordt tijdens de eerstvolgende algemene
     vergadering.
 
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
1.  Het lidmaatschap eindigt:
a.  door overlijden van het lid,
b.  door opzegging door het lid,
c.  door opzegging door  de vereniging.
    
Dit kan geschieden;
  • Wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen.
  • Wanneer het zijn verplichtingen niet nakomt.
  • Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d.  Door royement. Dit kan alleen uitgesproken worden wanneer een lid opzettelijk handelt in strijd met  statuten, reglementen of
     besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 
2.  Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden. Opzegging namens de vereniging geschiedt,
     met opgave van redenen, bij aangetekende brief door het bestuur.
3.  Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Echter
     kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet verlangd kan
     worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4.  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van
     geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
5.  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de
     vereniging niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkenen binnen 4 weken na
     ontvangst van de kennisgeving van dit besluit, beroep open op de, eerstvolgende, algemene vergadering. 
6.  Royement als lid geschiedt, op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van bedoelde
     voordracht, bij aangetekende brief, met opgave van reden in kennis gesteld. Van deze voordracht tot royement staat
     betrokkene, binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering
     en heeft het recht zich in de vergadering waarin het voorstel tot royement behandelt wordt te (doen) verdedigen waarbij de   
     aanwezigheid van het lid en/of de raadsman/vrouw beperkt is tot de tijd dat het onderwerp aan de orde is.
     Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot
     royement  moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
7.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
     gehele jaar verschuldigd.
 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BUITENGEWONE LEDEN, JEUGDLEDEN, GEZINSLEDEN EN DONATEURS
Artikel 8

1.  De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid, van een jeugdlid, van een gezinslid en van een donateur kunnen te
     allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende
     verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 9

1.  De leden, de buitengewone leden, jeugdleden, gezinsleden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
     bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die
     een verschillende bijdrage betalen.
2.  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een
     bijdrage te verlenen .
3.  Ereleden en zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage welke is verbonden aan het lidmaatschap.
 

RECHTEN VAN ERELEDEN, BUITENGEWONE LEDEN, JEUGDLEDEN, GEZINSLEDEN EN DONATEURS.
Artikel 10

1.  Behalve de overige rechten, die aan ereleden, buitengewone leden, jeugdleden, gezinsleden of donateurs  bij of krachtens deze
     statuten worden toegekend, hebben ereleden, buitengewone, jeugd of gezinsleden het recht aan de door de vereniging
     georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen deel te nemen.

 

BESTUUR
Artikel 11

1.  Het bestuur bestaat uit tenminste 7 stemgerechtigde leden of zoveel meer als door de algemene vergadering vastgesteld
     wordt.
2.  De verkiezing van de bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur of tenminste 1/25 deel van de
     stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering medegedeeld. Een
     voordracht door de leden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
     ingediend. De voordrachten hebben een bindend karakter.
3.  Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte
     stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4.  Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte
     voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is zij, met in achtneming van het gestelde in lid 1 van dit artikel, vrij in   
     haar keus.
5.  Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING  
Artikel 12

1.  Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst indien zij daartoe termen
     aanwezig acht. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
     verloop van die termijn.
2.  Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
     Het afgetreden lid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature  benoemd wordt neemt op het rooster de plaats
     van zijn/haar voorganger in.
3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt;
a.  Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b.  Door aftreden zonder zich herkiesbaar te stellen.
c.  Bij het onder curatele stellen.
 

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 13

1.  De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter,
     een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor secretaris en penningmeester uit zijn midden een
     plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
2.  Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt, dat door het bestuur wordt
     vastgesteld en ten blijke daarvan wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. In afwijking van hetgeen de wet
     dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent totstandkoming en de inhoud van een besluit niet
     beslissend.
 

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14

1.  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.  Indien het aantal bestuursleden beneden de 5  is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig
     mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde
     komt.
3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te laten uitvoeren door
     commissies die door het bestuur worden benoemd.
4.  Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
     huren, verhuren, pachten, kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen. Op het ontbreken van deze
     goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5.  Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 
a.  Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
b.  Het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend
     bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen  beroep worden gedaan.
 
6.  Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
      voorzitter, de secretaris of de penningmeester tezamen met een ander bestuurslid.
 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 15

1.  Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.
2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te
     allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.  Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens
     verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en
     een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
4.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste 2 personen en hun
     plaatsvervangers, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en
     verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5.  Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en
     de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.
6.  Indien de goedkeuring en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie van
     tenminste 3 leden. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar
     bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering zodanige maatregelen, welke
     door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden. 
7.  Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot   
     decharge.
8.  Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar te bewaren.
 

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16

1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het
     bestuur zijn opgedragen.
2.  Jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de
     jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering komen tenminste aan de orde, tenzij de termijn, als genoemd in artikel 15,
     van deze statuten, is verlengd:
a.  Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.
     Indien aan de vergadering een accountantsverklaring, waaruit getrouwheid der stukken blijkt, kan het verslag van de
     commissie, als hier bedoeld, achterwege blijven.
b.  De benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar.
     Benoeming van een commissie, als hier bedoeld, kan achterwege blijven indien de vergadering
     besluit de controle te doen plaatsvinden middels een accountantsverklaring.
c.  De benoeming van bestuursleden.
d.  Décharge van bestuurders voor het door hun gevoerde beleid.
e.  Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3.  Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17

1.   Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, buitengewone leden, jeugdleden
       en gezinsleden. Behoudens de vergadering genoemd in art. 7, lid 6 van deze statuten, hebben geschorste leden en
       geschorste bestuursleden geen toegang.
2.a. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
    b.Aan een door een geschorst lid of bestuurslid gekozen raadsman/vrouw mag de toegang en het spreekrecht, met in
       achtneming van het bepaalde in artikel 7, lid 6, van deze statuten, niet worden onthouden.
3.    Ereleden en buitengewone leden hebben het recht tijdens de algemene vergadering het woord te voeren.
4.    Stemrecht komt toe aan leden genoemd in art. 4 en art. 5, lid 1. Leden die geschorst zijn, hebben geen stemrecht.
5.    Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer
       dan 1 lid vertegenwoordigen.
 

VOORZITTERSCHAP EN VERSLAGGEVING
Artikel 18

1.   De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn/haar plaatsvervanger(ster).
2.   Ontbreken de voorzitter en zijn/haar plaatsvervanger(ster), dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan
      te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in de voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
3.   Van het behandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander, door de voorzitter daartoe aangewezen
      persoon, een verslag gemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de
      secretaris wordt ondertekend.
 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19

1.   Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is
      beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk
      vastgelegd voorstel.
2.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
      vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet
      hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
      de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.   Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de 
      uitgebrachte stemmen.
4.   Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
      toegevouwen briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
5.   Blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6.   Indien bij stemming over personen, niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd,
      wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op een na grootste aantal der
      uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij verkozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte
      stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
7.   Indien stemmen staken over een voorstel niet betreffende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 
 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 20

1.   Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls als zij dit wenselijk acht.  Tevens is het
      bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen als leden
      tezamen vertegenwoordigend 1/10 gedeelte van de stemmen die door alle leden uitgebracht kunnen worden, daarom
      schriftelijk verzoeken.
      In dat geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van deze vergadering binnen een termijn van 4 weken nadat het
      verzoek ingediend is. Indien het bestuur niet binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek een vergadering bijeenroept,  
      zijn de verzoekers daartoe zelf bevoegd. In alle gevallen blijft de voorzitter van de vereniging, of een door hem/haar aan te
      wijzen vervanger(ster) bevoegd betreffende vergadering te leiden. De vergadering heeft evenwel de bevoegdheid iemand
      anders aan te wijzen.
2.   De oproeping van leden, als bedoeld in dit artikel, geschiedt door of vanwege het bestuur niet later dan op de 15e dag vóór
      de dag waarop de vergadering beoogd is plaats te vinden.
3.   De oproep vermeldt tenminste, de dag, plaats en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
4.   Het bestuur blijft te allen tijde verplicht oproepingen als bedoeld in dit artikel te doen uitgaan. Indien het bestuur niet voldoet
      aan de termijn van 14 dagen, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, hebben de verzoekers het recht de wijze van oproep en
      tekstoverdracht te bepalen onder uitsluiting van de bevoegdheden van het bestuur in deze.
5.   Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21 van deze
      statuten.
 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

1.   In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht, anders dan door een besluit van de algemene
      vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.   Zij, die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten
      voorstaan, moeten voor het uitschrijven van bedoelde vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
      wijziging woordelijk is opgenomen, bij de secretaris in leveren. Een afschrift als hiervoor bedoeld wordt bij de oproep tot de
      desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.
3.   Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin
      tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
      Zijn niet tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken
      daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
      aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met
      een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4.   Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur dient er
      zorg voor te dragen dat genoemde akte binnen 6 maanden wordt verleden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder
      bestuurslid bevoegd.
 

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 22

1.   De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3
      van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.   Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het
      bestuur.
3.   Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de
      vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
      aankondigingen die de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
4.   Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel  
      mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding
      anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.
 

HUISHOUDELIIJK REGLEMENT
Artikel 23
1.   De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de
      regeling haar gewenst voorkomt.
2.   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de
      statuten.
3.   Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij een besluit van de algemene vergadering bij meerderheid van
      stemmen.
 
 
SLOTBEPALING
Artikel 24
1.   De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de 
      omstandigheid, dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.
 
 
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 

HOOFDSTUK 1

TOELATING LIDMAATSCHAP
Artikel 1

1.   Aanmelding als kandidaat voor het lidmaatschap geschiedt op een door het bestuur vastgesteld inschrijvingsformulier.
2.   Voor kandidaten die minderjarig zijn overeenkomstig de Nederlandse wet, dient tenminste één van de ouders, voogd of
      ander wettelijk vertegenwoordiger mede te ondertekenen.
3.   De aangenomen kandidaat krijgt een lidmaatschapsnummer. (doortellen).
4.   Jeugdleden worden automatisch lid bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd en/of indien zij anderszins,
      overeenkomstig de Nederlandse Wet, als meerderjarig worden beschouwd.
      Het toegewezen jeugdlidmaatschap nummer blijft gehandhaafd.
5.   Een aan donateurs toegewezen nummer vervalt, indien de donateur toetreedt als lid van de vereniging.
 

HOOFDSTUK 2

HET BESTUUR

Artikel 2
1.   Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
 
Artikel 3
1.   Het staat het bestuur vrij te bepalen, dat voor ontvangsten door de penningmeester alleen kan worden gekwiteerd.
2.   Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 
Artikel 4
1.   Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en met de uitvoering van de besluiten van de
      ledenvergadering.
2.   Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, met de voorbereiding van de door het bestuur te
      behandelen zaken en de uitvoering van de besluiten van het bestuur en van de ledenvergadering, met de regeling der
      propaganda en voorlichting, alsmede met de behandeling der organisatorische aangelegenheden volgens de algemene
      besluiten, door het bestuur genomen.
3.   In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het dagelijks bestuur, beslist het dagelijks bestuur, onder voorwaarde hun
      beslissing op de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen.
 
Artikel 5
1.   Het bestuur vergadert zo dikwijls als door de voorzitter of door twee leden van het bestuur nodig wordt geacht, doch
      tenminste vier maal per jaar.
2.   Een vergadering kan slechts doorgang vinden indien tenminste 1/2 van de leden onder wie de voorzitter of diens
      plaatsvervanger aanwezig is.
3.   Indien het ingevolge artikel 5 lid 2 vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te
      houden na verloop van tenminste een week en ten hoogste een maand, waarin behandeling van en besluitvorming omtrent
     dezelfde agendapunten kunnen plaatsvinden, ongeacht de aanwezigheid van de voorzitter of diens plaatsvervanger en het
     aantal aanwezige leden.
 

HOOFDSTUK  3

ZELFWERKZAAMHEID
Artikel 6

1.   Leden en buitengewone leden zijn verplicht mee te werken aan het uitvoeren van voorkomende werkzaamheden ten
      behoeve van de vereniging.
2.   Indien een lid of buitengewoon lid niet aan de in artikel 6 lid 1 genoemde verplichting kan voldoen, is het verplicht tot het
      betalen van een jaarlijkse bijdrage.
3.   Indien een lid of buitengewoon lid de afspraken ten aanzien van de zelfwerkzaamheid niet nakomt zal naast de jaarlijkse
      bijdrage zelfwerkzaamheid ook administratiekosten in rekening worden gebracht.
 

HOOFDSTUK  4

FINANCIEN
Artikel 7

1.   De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a.   Contributie, entree- en liggelden
b.   Giften en donaties
c.   Toevallige baten
d.   Bijdragen
e.   Boetes
 
Artikel 8
 
1.   De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering en bestaat uit de volgende categorieën:
a.   Leden
b.   Jeugdleden
c.   Gezinsleden
d.   Buitengewone leden
2.   De minimum bijdrage van donateurs wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
3.   De bijdrage genoemd in artikel 6 lid 2 wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
 
Artikel 9
 
1.   Liggelden worden in rekening gebracht aan degenen, die door het bestuur een vaste ligplaats hebben toegewezen
      gekregen of tijdelijk als gast een ligplaats in gebruik nemen.
2.   De liggeldtarieven per m2 worden per soort ligplaats jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
3.   Voor de berekening van de m2 van een jacht worden de lengte en breedte afmetingen afgerond op 0,50 meter naar boven.
4.   Minimaal wordt 8 m2 voor een ligplaats in rekening gebracht. Voor een ligplaats op de vlotten geldt een minimum van 4 m2.
5.   Bij het toewijzen van een ligplaats wordt een opslag op het liggeld in rekening gebracht. Bij elke vergroting van het aantal
      m2 wordt over het meerdere wederom de opslag op het liggeld berekend.
 
Artikel 10
1.   De contributies, entree-, liggelden en bijdragen moeten binnen een maand na faktuurdatum voldaan zijn.
2.   Indien de contributies, entree-, liggelden of bijdragen niet binnen de vastgestelde termijn voldaan zijn, zal er een tweede
      verzoek tot betaling gedaan worden. Bij het tweede verzoek zal het te betalen bedrag met 20% aanmaningskosten
      verhoogd zijn.
3.   Een lid dat, ondanks daartoe tenminste tweemaal een verzoek te hebben ontvangen, nalatig is gebleven volledige
      contributie, entree-, liggelden, bijdragen en aanmaningskosten over het lopende jaar te voldoen, wordt per die datum als lid
      afgevoerd door de penningmeester. Zodanige afvoering van de ledenlijst heeft niet tot gevolg dat de verplichtingen tot
      betaling vervalt.
 
Artikel 11
1.   De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financien van de vereniging. Hij draagt zorg voor de inning
      van de contributies, entree-, liggelden en bijdragen. Hij is verplicht tot het bijhouden van een overzicht waarop alle
      ontvangsten en uitgaven nauwkeurig vermeld staan. Hij draagt zorg voor een jaarlijks financieel overzicht en doet daarvan,
      onder overlegging van de nodige bescheiden, verslag op de algemene vergadering.
2.   Op verzoek van het bestuur verstrekt hij een zodanig overzicht tussentijds en geeft hij inzage van zijn boeken.
3.   Hij kan worden bijgestaan door een deskundige.
4.   De algemene vergadering wordt daarbij voorgelicht door een commissie van twee leden (kascontrole-commissie), die met
      hun plaatsvervangers door de algemene vergadering telkens voor een jaar worden aangewezen, met de bepaling, dat een
      commissielid nooit langer dan twee jaarzitting aaneengesloten zitting heeft.
5.   Lid 4 is niet van toepassing indien een accountantsverklaring, als genoemd in artikel 20, lid 3 vande statuten, aan de
      algemene vergadering wordt overlegt.
 
Artikel 12
1.   Bestuursleden, afgevaardigden en andere leden van de vereniging, die in opdracht, voor de vereniging werkzaamheden
      verrichten of afgevaardigd worden, kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding. De vergoeding komt ten laste
      van de vereniging.
 

HOOFDSTUK 5

SECRETARIAAT
Artikel 13

1.   De secretaris is verantwoordelijk voor een goede vervulling van het secretariaat van de vereniging. De secretaris draagt
      zorg, dat de van het bestuur uitgaande mededelingen zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden worden gebracht. Hij
      verzorgt de uitgaande stukken en houdt daarvan een kopie. Hij maakt een verslag van alle vergaderingen, draagt zorg voor
      het jaarverslag en een volledige ledenadministratie.
2.   Bij de wijze, waarop de administratie wordt gevoerd, volgt de secretaris de aanwijzingen en voorschriften op, die hem door
      het bestuur en de algemene vergadering worden gegeven.
 
Artikel 14
1.   De administratieve werkzaamheden van de vereniging kunnen onder toezicht van de secretaris en penningmeester worden
      opgedragen aan daartoe aangezochte functionarissen.
2.   Dergelijke functionarissen worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
 

HOOFDSTUK 6

COMMISSIES
Artikel 15
1.   Voor iedere door het bestuur benoemde commissie wordt een bestuurslid aangewezen om de verbinding tussen het Bestuur en
      de commissie te onderhouden.

 

HOOFDSTUK 7

LIGPLAATSEN
Artikel 16

1.   Aan leden kan voorzover de beschikbare ruimte dit toelaat, tegen betaling van liggeld, een ligplaats worden toegewezen.
2.   De aanwijzing van de vaste ligplaatsen door de ligplaatscommissaris geschiedt schriftelijk aan de hand van de volgorde van
      lidmaatschapsnummers. Een en ander rekening houdend met de grootte van de boot en de geschiktheid van de
      beschikbare plaatsen.
3.   Bezwaren tegen de beslissing van de ligplaatscommissaris kunnen worden ingebracht bij het bestuur.
4.   De tijdelijke ligplaatsen worden toegewezen en in de administratie gehouden door de beheerder in overleg met de
      ligplaatscommissaris.
 
Artikel 17
 
1.   De gedragsregels met betrekking tot het haventerrein, steigers en ligplaatsen zijn vastgelegd in het z.g.
      steiger/havenreglement.
2.   Het handelen in strijd met steiger/havenreglement heeft opzegging van de ligplaats tot gevolg, dit ter beoordeling van het
      bestuur.
 

HOOFDSTUK 8

EIGENDOMMEN DER VERENIGING
Artikel 18

1.   Van alle schade ontstaan aan eigendommen van de vereniging in gebruik of goederen van de vereniging in gebruik, zal
      door degene, die de schade veroorzaakt, of degene, die het eerst van de schade kennis neemt, melding worden gedaan    
      aan de beheerder. Het lid, dat de schade veroorzaakt heeft, zal deze moeten vergoeden.
 

HOOFDSTUK 9

VERENIGINGSVLAG
Artikel 19

1.   De verenigingsvlag is rechthoekig en bestaat uit een licht- en donkerblauwe golvenstructuur. Links van het midden van de
      vlag bevindt zich een rood stuurwiel welke van een witte lijn is voorzien. In het stuurwiel staan twee witte zeilen afgebeeld.
      Aan de linkerzijde van het stuurwiel staan witte letters WSV, aan de rechterzijde van het stuurwiel staan witte letters
      GIESBEEK.
 

HOOFDSTUK 10

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 20

1.   Zonder toestemming van het bestuur mag er geen orgaan van de vereniging verschijnen.
2.   Publicaties en aankondigingen behoeven de goedkeuring van het bestuur.
 
Artikel 21
1.   De leden kunnen niet-leden introduceren. Een lid is verantwoordelijk voor eventuele schade, door zijn introducé
      veroorzaakt. Voor feestelijkheden kan het bestuur een afzonderlijke introductieregeling vaststellen.
 
Artikel 22
1.   Wijzigingen in het reglement kunnen alleen tot stand worden gebracht krachtens een besluit van de algemene vergadering,
      waarbij de volledige tekst van de voorgestelde verandering in de oproep tot de vergadering vermeld dient te worden.
 
Artikel 23
1.   Punten, waarin het reglement niet voorziet besluit het bestuur
 
 
 
 
 
 Giesbeek, januari 2013