Home | 
Contact formulier | 
Nieuws
U bevindt zich hier: Home > Eredivisie zeilen > Obligaties
CMS & Webdesign by Footsteps
Hoofdmenu
Vereniging
Haven
Evenementen
Zeilwedstrijden
Eredivisie zeilen
EDZ Evenementen op you tube
Zeilteam Giesbeek op facebook
Verslag testevent EDZ 2015
Obligaties
Info middag 2017
Zeilcursussen
Wintercursussen
Motorboten
Rond-en Platbodemcompagnie
Aangepast zeilen
Foto's en Film
Forum
Ruumsingers
Eetcafe Ruumzicht
Meer weten?

 

Prospectus Obligatielening 
Plan Eredivisie zeilen WSV Giesbeek
 

Watersportvereniging Giesbeek hierna te noemen de vereniging, ingeschreven bij de KvK onder nummer ……., schrijft een obligatielening uit ter financiering van de aanschaf van zeilboten met als doel het wedstrijdzeilen te promoten en trainingsfaciliteiten te ontwikkelen, teneinde op een hoog niveau mee te doen aan het landelijk georganiseerde Eredivisie Zeilen.
De ontbrekende financiering zal uit subsidies ,sponsoring en overige acties gegenereerd worden.

 • Streefbedrag 60.000,00 
 • Bedrag per obligatie: 100,00 
 • Rentevergoeding:2,5% rente per jaar 
 • Looptijd: maximaal 11 jaar 
 • Ingangsdatum: 01 februari 2016 
 • Sluitingsdatum inschrijving: 31 maart 2016 
 • Volstorting maximaal 1 maand na contractdatum 
 • Uitgifteprijs 100% van de nominale waarde 
 • Minimale aflossing 10% per jaar door uitloting (1/10-de deel) 
 • Obligatie zullen alleen verstrekt worden als 80% van het streefbedrag gehaald wordt en de te verwachte externe financieringsbronnen zoals subsidies en sponsoring het totale bedrag zullen aanvullen tot minimaal 100.000,--
 • Eerste uitloting tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2018   

Obligatielening en andere acties 

Het streefbedrag ad 60.000,00 van deze obligatielening is onderdeel van de ambitie van de vereniging om de geplande investering ad. 120.000,- te financieren. Het bedrag aan obligaties is nodig om bij subsidiegevers te kunnen aankloppen en  deze aan te tonen dat de helft van het benodigde bedrag door eigen inbreng gefinancierd wordt.  


Deelnemers

Inschrijving door middel van een deelnameformulier kan uitsluitend plaatsvinden door: 

 • leden en donateurs van de vereniging. 
 • rechtspersonen waarvan de volledige zeggenschap berust bij een lid. 
 • andere (rechts)personen alleen na voorafgaande goedkeuring door het bestuur.   

Inschrijven op de obligatielening 

Inschrijven op de obligatielening vindt plaats aan de hand van het deelnameformulier. De inschrijver dient zorg te dragen dat het deelnameformulier voor de sluitingsdatum van de inschrijving (uiterlijk 31 maart 2016), volledig ingevuld in het bezit is van het bestuur.

   
Toewijzing

 • Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden naar rato van de bij het bestuur van de vereniging ontvangen deelnameformulieren en de daarbij kenbaar gemaakte aantallen obligaties waarop is ingeschreven. 
 • Bij niet volledige inschrijving op de uiterste inschrijfdatum zal iedere inschrijving volledig worden toegewezen. 
 • Bij overschrijding van de inschrijvingen boven het streefbedrag van 60.000,00 zal in ieder geval aan iedere inschrijver tenminste één obligatie worden toegewezen.   

Couponuitgifte 

 • De obligatielening zal worden uitgegeven in coupures van 100,00 
 • Per obligatie zal een doorlopende nummering worden toegepast.  

 Onherroepelijke plicht tot volstorting

 • Volstorting is verplicht op het moment dat aan alle eisen, zoals eerder vermeld, is voldaan
 • De uitgiftedatum van de obligatie wordt gelijkgesteld aan de datum van ontvangst van de leensom op de bankrekening van de vereniging.   

Wijze van betaling

In principe vindt volstorting plaats krachtens een machtiging aan de vereniging tot afschrijving van het stortingsbedrag van een door de inschrijver opgegeven rekening bij een Nederlandse bankinstelling.  De afschrijving vindt plaats ten gunste van IBAN bankrekeningnummer:        …………………t.n.v. Watersportvereniging Giesbeek betreffende > obligatielening Eredivisie Zeilen  


Vertrouwelijkheid

 • De toewijzing van de obligatie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 • De behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing zijn vertrouwelijk.   

Levering van de obligaties

 • De levering van de obligaties geschiedt door middel van inschrijving van de toegewezen aantallen obligaties in het door de vereniging te houden obligatieregister. 
 • Daarnaast krijgen inschrijvers een schriftelijk bericht, het certificaat, waarop hun inschrijving wordt vermeld, met de daarbij van toepassing zijnde nummering van de hen toegewezen obligaties.
 • Op de certificaten wordt de naam vermeld van de houder en ze worden ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging.   

Fysieke stukken

Aan iedere deelnemer aan de obligatielening wordt een certificaat van deelname afgegeven, waarop de nummers van de hem toegekende obligaties staan vermeld.  Het certificaat is niet vrij overdraagbaar (zie hiervoor onder overdracht).  
 

 • Het certificaat kent geen bewijskracht toe over de eigendom van de obligaties, doorslaggevend hierover is het door het bestuur aan te houden obligatieregister. 
 •  Bij verlies van het certificaat kan er tegen kosten een duplicaat worden afgegeven, dit zal in het register worden aangetekend, hierdoor is het oorspronkelijke certificaat niet meer van waarde.   

Aard van de obligaties

 • De obligaties zijn vorderingen op naam, ten laste van de vereniging
 • De deelnemer kan bij inschrijving aangeven of hij de obligaties tegen de aangeboden 2,5% rente per jaar of(minder) renteloos wil verkrijgen.   

Renteberekening en rentebetaling

Bij de obligatie wordt de 2,5% rente als volgt berekend: 

 • Het obligatieregister en de bijbehorende bankrekening zullen jaarlijks worden Er wordt uitsluitend rente berekend op 31 december van het volledige loopjaar, het uitgiftejaar geeft geen rente. 
 • De rente wordt niet samengesteld berekend, dus geen rente op rente. 
 • De rente wordt volledig uitbetaald op het moment van uitloting.   

Obligatieregister

 • Het obligatieregister van de obligatiehouders, hun inschrijvingen en stortingen en verdere administratie worden gevoerd door het bestuur van de vereniging. 
 • Het bestuur kan hiervoor een commissaris aanstellen. 
 • Gecontroleerd door de kascontrolecommissie van de vereniging.
 • Van deze controle zal verslag worden uitgebracht op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
 • Het obligatieregister kan door een obligatiehouder, diens vertegenwoordigers of rechtsopvolgers na voorafgaande afspraak met de penningmeester op de vereniging worden ingezien, met dien verstande dat uitsluitend inzage wordt gegeven in de weergave van de gegevens van de desbetreffende obligatiehouder.   

Overdracht 

Omdat de uitgifte van de obligaties krachtens wettelijke regeling dient plaats te vinden binnen de vereniging, is het alleen mogelijk dat de overdracht van de obligaties plaatsvindt binnen de vereniging en uitsluitend onder mededeling hiervan aan het bestuur. Dit is van belang vanwege het verbindende karakter van het obligatieregister. 

De obligaties kunnen worden overgedragen aan: 

 • - de vereniging Watersportvereniging Giesbeek zelf 
 • - de leden en donateurs van de vereniging
 • - rechtspersonen waarvan een vereniging lid het zeggenschap in handen heeft 
 • - andere (rechts)personen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur  

Overdracht geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en verkrijgende obligatiehouder op te maken akte, gevolgd door inschrijving en uitschrijving in het obligatieregister. De betrokken obligatiehouders (verkoper en koper) krijgen hiervan schriftelijk bevestiging.  Een modelakte is bij het bestuur van de vereniging op te vragen en zal te downloaden zijn via de website van de vereniging.

   
Aflossing

 • De vorderingen uit hoofde van de obligatielening zijn niet tussentijds opeisbaar. 
 • Jaarlijks zal minimaal 1/10de deel van het uitgegeven bedrag van de obligatielening worden afgelost. 
 • De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. 
 • De wijze van uitloting zal op een door het bestuur te bepalen manier plaatsvinden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
 • De obligatiehouder zal bij uitloting schriftelijk in kennis worden gesteld door de vereniging. 
 • Op het dan bijgesloten formulier dient de obligatiehouder aan te geven op welk bankrekeningnummer het nominale bedrag inclusief eventuele rente kan worden overgemaakt door de vereniging, tevens dient het originele certificaat te worden bijgesloten. 
 • Het formulier dient tijdig, doch binnen 30 dagen, te worden geretourneerd aan de vereniging
 • Eveneens kan op het formulier worden aangegeven of het bedrag door de obligatiehouder aan de vereniging wordt kwijtgescholden. 
 • De aflossing/rentebetaling vindt uiterlijk 1 maand na ontvangst van de stukken plaats. 
 • De aflossing of kwijtschelding zullen in het obligatieregister worden aangetekend. 
 • Eveneens zullen de uitgelote obligatienummers worden vermeld op de website van de vereniging. 
 • Gelet op de looptijd van de lening is het bestuur voornemens om, indien de financiële positie dat toelaat, jaarlijks maximaal 10% van het maximumbedrag van de obligatielening extra af te lossen, wat dan zal plaats vinden op de hiervoor aangegeven wijze.   

Overlijden obligatiehouder

 • Het bestuur is gerechtigd een reservering te doen van maximaal 2.000,00 voor die gevallen dat inkoop van obligaties dringend is gewenst. 
 • Een voorbeeld hiervan is om nabestaanden van een overleden houder van obligaties zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen door inkoop van die obligaties door de vereniging indien dit niet door herplaatsing van die stukken gerealiseerd kan worden. 
 • In geval van een overlijden van een obligatiehouder kunnen diens nabestaanden een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing van de obligatie(s). De erfgenaam dient aan te tonen de rechtmatige eigenaar te zijn van de obligatie(s) middels overlegging van een notariële verklaring van erfrecht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de betreffende erfgenaam. 
 • Het bestuur van de vereniging kan in overleg met de nabestaanden een dergelijk verzoek inwilligen, maar is daartoe niet verplicht. 

Kwijtschelding 

Obligaties die 6 maanden na uitloting nog niet zijn aangeboden en/of waarvan de houder niet meer te achterhalen is, worden geacht te zijn kwijtgescholden. 

 
De kosten

De kosten van de obligatielening zijn beperkt. De hele operatie kan informeel en door eigen werkzaamheid van het bestuur en commissie plaatsvinden. De verdere kosten betreffen vooral administratieve kosten zoals die redelijk zijn binnen het kader van deze lening die in eigen beheer wordt uitgegeven en verder zal worden geadministreerd.  
 

Kennisgevingen

Kennisgevingen aan de obligatiehouders kunnen, steeds ter keuze van het bestuur, worden gedaan door middel van publicatie op de verenigingswebsite, door ophanging op het publicatiebord en/of per mail aan het e-mailadres zoals bekend en vermeld in het obligatieregister. Communicatie per email heeft de voorkeur om kosten te vermijden.  
 

De risico's

  De risico's die de deelnemers aan de obligatielening van de vereniging kunnen lopen, houden verband met een aantal bekende factoren: 

 • De rentebetalingen en aflossingen worden voldaan uit de resultaten welke de vereniging met zijn Eredivisie Zeilen programma exploitatie genereert. 
 • De prognose van de toekomstige exploitatie is gebaseerd op reële aannames en schattingen. De exploitatiebegrotingen geven aan dat rente en aflossingsverplichtingen goed te dragen zijn door het Eredivisie Zeilen binnen de vereniging.  


Belastingen

Alle betalingen van de hoofdsom en rente die door de vereniging worden voldaan, vinden plaats zonder inhouding of aftrek van bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard ook. 

Fiscale aspecten

De houders van obligaties van de vereniging dienen er rekening mee te houden dat in verband met hun verdere vermogenspositie hiervan mogelijk aangifte bij de Belastingdienst moet worden gedaan.  


Het toezicht

De uitgifte en de uitlotingen zullen onder toezicht staan van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie zal middels een verklaring tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uitbrengen omtrent de uitgifte van de obligatielening, de stand  van de obligaties en de latere inlossingen. Deze verklaring zal worden gepubliceerd op de website van de vereniging De toepasselijke regelgeving bij uitgiften van effecten zoals obligaties is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Echter omdat deze emissie uitsluitend voor leden en donateurs bedoeld is en niet vrij verhandeld kan worden, oefent de Autoriteit Financiële Markten hierop geen toezicht uit.  
 

Toepasselijk recht

De obligatielening met het prospectus en de verdere obligatievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking daartoe zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem 

 
Gerechtelijke procedures

De vereniging is op dit moment niet betrokken bij enige gerechtelijke procedure of ander geschil dat van wezenlijke invloed kan zijn op de hierbij verstrekte informatie.  


Promotie en acties

Door het bestuur is besloten de inschrijving en afname van obligaties te stimuleren.  Er is gekozen voor bekendmaking op de website en via sociale media en er zullen incidentele acties worden gehouden om de obligatielening onder de aandacht van het publiek te brengen. 

 
Giesbeek,5 januari 2016
Het bestuur,